Digitalisering

Skolan i Sverige håller nu på att gå från att dela ut 1:1-datorer till att målmedvetet digitalisera skolans verksamhet. Som i alla digitaliseringsprojekt gäller det att ifrågasätta det traditionella arbetssättet och tillåta tekniken att utveckla verksamhetsprocessen (i detta fall utbildningsprocessen). Det är också nödvändigt att inse att detta inte är ett teknikprojekt, utan ett verksamhetsprojekt som kräver förändringsvilja och ledarskap.

Nationell digitaliseringsstrategi

I maj 2017 tog regeringen beslut om en samlad digitaliseringsstrategi över flera samhällsområden och i oktober publicerades en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Syftet med den övergripande strategin är att Sverige fortsatt ska vara ledande när det gäller digitalisering och vara digitalt kompetent.

Nationell handlingsplan

SKL ska ta fram en nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Övergripande huvudmål och delmål

  • att Sverige som nation ska fortsätta vara ledande gällande innovation
  • ge Sverige ökad konkurrenskraft på en global arbetsmarknad med allt större inslag av digitala arbetsprocesser
  • ge förutsättningar för nyanländas lärande och inkludering i samhället
  • möjliggöra alternativa arbetssätt för att stävja lärarbristen
  • minska den administrativa arbetsbördan för lärare
  • förbättra skolresultat och kunskapsutveckling i skolan

SkolPuls

När vi designade SkolPuls tittade vi aldrig på de traditionella skolsystemen. Vi utgick bara från skolans mål och försökte hitta hur vi med modern teknik och arbetssätt kunde stödja skolans processer. SkolPuls erbjuder följande innovationer för att digitalisera skolans processer:

  • Tack vare fokus på planering och utveckling av kursmatriserna kan bedömningsaktiviteterna helt digitaliseras och inga skriftliga omdömen behöver författas
  • Tack vare fokus på kursmatriserna blir bedömningen med automatik formativ
  • All bedömning görs på ett ställe, en gång och är direkt tillgänglig för alla inblandade
  • Elevpulsen säkrar skolans kvalitetsmål och möjliggör att alla elever blir sedda och får förutsättningar att lyckas med sin utbildning

SkolPuls är ett verktyg som möjliggör och underlättar digitalisering av skolans processer. Digitaliseringen är dock ett verksamhetsprojekt som kräver förändring och ledarskap.